1 Parter

Leverantören
Namn Crystal Code AB
Organisations-nummer 556822-8034
Adress Kyrkogatan 5
Postnummer 852 31 Sundsvall

Kunden
Kunden har de uppgifter som angetts vid köpet på webbplatsen eller som senare ändrats i Självserviceportalen.

2 Avtalstyp

2.1 Detta är ett avtal avseende Crystal Alarm Small Business. Med ”Avtalet” avses fortsättningsvis detta avtal och allmänna villkor för Crystal Alarm. För detta avtal gällande allmänna villkor för Crystal Alarm Small Business är bifogade som bilaga 1. Vid avvikelse mellan detta dokument och de allmänna villkoren ska detta dokument äga företräde.

3 Kundens användning av Tjänsten

3.1 På i Avtalet angivna villkor ger Leverantören till Kunden en begränsad icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att nyttja Tjänsterna i Sverige under Avtalstiden enbart i sin egen verksamhet.
3.2 En beskrivning av varje beställd produkt som anges i ”Tjänstebeskrivningen”, bilaga 2.
3.3 Definitioner av ord inledda med versal återfinns i de allmänna villkoren.

4 Beställda Tjänster och avgifter

4.1 Kunden beställer abonnemang och förbinder sig att erlägga ersättning på följande Tjänster med de avgifter som specificeras i det följande:

Crystal Alarm Small Business 38kr / användare / månad

4.2 Kunden äger rätt att under avtalstiden lägga till ytterligare Brukare. Avgiften för dessa kommer att erläggas månadsvis. Aktuell prislista finns på butiken. Antalet Brukare kan reduceras av Kunden till utgången av varje månad och det nya antalet Brukare gäller först under nästkommande månad.
4.3 Önskar Kunden ytterligare tjänster eller ytterligare produkter kan dessa beställas via butiken enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista.

5 Tjänstens startdag

5.1 Beräknad leveransdag är den dag som Kunden genomför betalning för köpet på hemsidan (”Startdagen”). Leverans sker genom att Leverantören tillhandahåller användarnamn och lösenord till Självserviceportalen.

6 Kontaktuppgifter

Kunden ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade i Självserviceportalen.

7. Avtalstid

Avtalet börjar gälla det datum då Kunden har godkänt avtalet på hemsidan och har en avtalstid på 30 dagar. Sägs inte Avtalet upp av någon part innan avtalstidens utgång, förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 30 dagar.

8. Avtalet

Detta avtal ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga överenskommelser mellan parterna. Ändringar i eller tillägg till detta Avtal ska ske skriftligen för att gälla.

Senast ändrad: 2017-06-27