1 Definitioner

1.1 Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp ha den innebörd som anges nedan:

1.2 ”Brukare” är de fysiska personer som har rätt att använda Tjänsten hos Kunden. Kunden ansvarar fullt ut för sina Brukares användning av Tjänsten.

1.3 ”Förnyelsetidpunkt” är den dag då Avtalet förnyas för en ytterligare avtalsperiod vid utebliven uppsägning.

1.4 ”Klient” är den station (exempelvis mobiltelefon) till vilken Brukaren har laddat ner Tjänsten, eller på annat sätt nyttjar Tjänsten.

1.5 ”Kunden” är den juridiska person som ingått avtal med Leverantören om att få åtkomst till Tjänsten.

1.6 ”Leverantören” är Crystal Code AB, org. nr 556822-8034, som innehar rättigheterna till Tjänsten. 

1.7 ”Självserviceportalen” är den del av tjänsten som möjliggör för Kunden att själv administrera sina Tjänster genom inloggning på [ www.test.crystalalarm.se ]

1.8 ”Tjänsten” är den eller de Tjänster som tillhandahålls till Kunden under Avtalet punkten. 4 och som närmare beskrivs i tjänstebeskrivningen (Avtalsbilaga 2)

 

2 Tjänsten

2.1 För att få tillgång till Tjänsten krävs att Kunden registrerar alla Brukare i Självserviceportalen. Inloggningsuppgifter till Självserviceportalen tillhandahålls av Leverantören. 

2.2 Tjänsten är ett personlarm i en mobilapplikation som Kunden får tillhandahålla till sina Brukare som endast får bestå av anställda och styrelseledamöter. Efter särskild skriftlig överenskommelse kan även annan Brukare accepteras. Kund ansvarar själv för att registrera Användarna. 

2.3 Leverantören tillhandahåller support för enklare handhavandefrågor rörande Tjänsten via e-post helgfri vardag mellan 9-17. Supportförfrågan ska skickas via formulär på www.test.crystalalarm.se.

2.4 Tjänsten är endast kompatibel med operativsystemen iOS och Android i de versioner som från tid till annan anges i Leverantörens tillhandahållna online-dokumentation wiki.crystalalarm.com. Vissa Klienter är behäftade med fel som gör att Tjänsten inte fungerar. Kunden ansvarar för att testa Tjänsten i omedelbart samband med att den tillhandahålls av Leverantören.

2.5 Tjänsten är inte tänkt att ersätta andra i samhället befintliga säkerhetsarrangemang, utan endast att fungera som ett komplement till dessa.

 

3 Installation

3.1 Tjänsten levereras genom att användaruppgifter för Självserviceportalen levereras till Kunden och att Tjänsten tillgängliggörs för åtkomst. 

3.2 Kunden ansvarar själv för att korrekta och uppdaterade uppgifter registreras i Tjänsten och att Tjänsten är testad. Kunden åtar sig att regelbundet testa Tjänsten så att den fungerar på sätt som Kunden förväntar sig. Detta måste göras på alla Klienter (mobiltelefoner) av de fabrikat, modeller och versioner av operativsystem som Kunden avser använda i Tjänsten. Kunden åter sig att omedelbart meddela Leverantören om fel eller avvikelse uppstår i Tjänsten.

3.3 Kunden administrerar själv via Självserviceportalen användarna av Tjänsten. I Självserviceportalen bestämmer Kunden bl.a. vem eller vilka som skall vara Brukare av Tjänsten samt vilka som ska nås av larm från Brukare. För att Tjänsten överhuvudtaget ska fungera krävs att samtliga uppgifter som efterfrågas i Självserviceportalen anges och fylls i fullständigt av Kunden samt att Brukarna angivit aktiveringskoden, godkänt alla funktioner som efterfrågas och slutfört aktiveringen direkt i mobilapplikationen på Klient. Kunden ska följa de instruktioner som anges av Leverantören på wiki.crystalalarm.com eller lämnas på annat sätt. Kunden förklarar sig införstådd med att detta är en förutsättning för att Tjänsten ska kunna fungera på avsett vis. 

3.4 Leverantören kontrollerar inte de uppgifter som registreras av Kunden. 

 

4 Ansvar för Tjänsten 

4.1 Leverantören svarar för att Tjänsten fungerar i huvudsak enlighet med tjänstebeskrivningen. 

4.2 Leverantören garanterar inte att Tjänsten tillhandahålls felfritt, oavbrutet och/eller utan störningar. Vidare kan Tjänsten från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig för Kunden vid Leverantörens genomförande av nödvändigt underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Tjänsten och dess funktion kan även påverkas av såväl yttre som inre omständigheter. Leverantören ansvarar inte för Klients kompatibilitet med Tjänsten eller Klients funktionalitet i övrigt. Leverantören ansvarar inte för omständigheter utanför Leverantörens kontroll, t.ex. brist i kommunikation, batterifunktion eller andra produkter från tredje part som Leverantören inte uttryckligen tagit ansvar för.

4.3 Leverantören förbinder sig att inte till tredje part lämna ut information om Kunden som kan vara att betraktas som affärshemligheter, yrkeshemligheter eller på annat sätt betraktas som känsliga för kunden eller dess Brukare. Undantaget är information som krävs för att bistå en pågående räddningsinsats.

4.4 Leverantören lämnar endast ut information om Brukare till Kunden för ändamål att upprätthålla säkerhet och trygghet. Leverantören tillhandahåller exempelvis statistik på installation, aktiva Brukare, användning av larm och provlarm. För att skydda Brukarens identitet lämnar Leverantören inte ut information om vilka platser en viss Brukare besöker eller andra uppgifter som kan användas för att kartlägga Brukarens arbetsdag. Undantag kan ske men endast under en pågående händelse då risk för Brukarens hälsa föreligger.

 

5 Avtalsperiod, priser och betalning 

5.1 Betalning för Tjänsten erläggs månatligen i förskott. Tilläggsbeställningar debiteras i efterskott för att snarast möjligt övergå i förskottsbetalning (där så är möjligt). 

5.2 Tilläggsbeställningar görs till vid var tidpunkt aktuell prislista. 

5.3 Alla angivna priser i Avtalet är exklusive moms.

5.4 Dröjsmålsränta utgår enligt lag och aviseringsavgift med 100 kronor. 

5.5 Standardtaxor för datortrafik samt SMS-trafik kan tillkomma vid Kundens användning av Tjänsten. Kunden ansvarar själv för betalning av samtliga avgifter som tredje partsleverantör från tid till annan kan tillämpa.

5.6 Taxa för från tjänsten skickade SMS till Kundens Klient(er) utgår enligt gällande prislista.

5.7 Betalning för Tjänsten erläggs på det sättet som Leverantören från tid till annan anvisar. Vissa tjänster kan på Kundens begäran faktureras med pappersfaktura. Om Kunden önskar pappersfaktura utgår en faktureringsavgift på 75 kr.

 

6 Kundens ansvar 

6.1 Kunden åtar sig att använda Tjänsten i enlighet med villkoren i detta Avtal och Leverantörens vid var tid lämnade instruktioner.

6.2 Kunden förbinder sig att förvara och hantera lösenord, nycklar och därtill tillhörande instruktioner avseende Tjänsten skyddade från obehörig åtkomst och omedelbart meddela Leverantören om det föreligger risk att någon obehörig tredje man fått tillgång till Tjänsten och därmed tillhörande information. Kunden åtar sig att via Självserviceportalen själv uppdatera och ändra nödvändiga användaruppgifter såsom kontaktuppgifter till kunden och namn, telefonnummer, larmgrupp och larmmottagare för alla Brukare. 

6.3 Kunden är införstådd med och accepterar att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Kunden åtar sig att hålla Leverantören skadelös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Leverantören med anledning av Kundens och Användarnas användning av Tjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende otillåten behandling av personuppgifter.

 

7 Underleverantörer

7.1 Leverantören får anlita underleverantör för tillhandahållandet av Tjänsten och andra åtaganden enligt detta Avtal. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete som sitt eget. 

 

8 Immateriella rättigheter

8.1 Leverantören förbehåller sig samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten samt däri ingående programvaror och dokumentation. Detta Avtal medför således inte att någon immateriell rättighet eller del av sådan rättighet, utöver den i Avtalet specificerade begränsade nyttjanderätten, tillkommer Kunden. Leverantören erhåller äganderätten till alla resultat som framkommer vid Leverantörens utförande av sina åtaganden i enlighet med Avtalet såsom nya versioner, ändringar och nya lösningar i Tjänsten.

 

9 Ändringar i den tillhandahållna Tjänsten och priser

9.1 Leverantören äger rätt att utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar Tjänsten som inte innebär att Tjänsten väsentligen försämras för Kunden.

9.2 Utöver avtalade prisjusteringar och automatiska uppräkningar äger Leverantören rätt att med trettio (30) dagars skriftligt varsel företa prisändringar avseende tillhandahållande av Tjänsten och eventuella tillägg till denna. Kunden äger rätt att senast vid prisändringens ikraftträdande säga upp Avtalet till upphörande vid slutet av den avtalsperiodsperiod som Kunden redan betalt för. Prisändring anses godkänd av Kunden vid fortsatt användning av Tjänsten.

 

10 Begränsning av åtkomst till Tjänsten

10.1 Om tillhandahållandet av Tjänsten medför risk för skada för Leverantören eller för annan kund, får Leverantören stänga av eller begränsa Kundens åtkomst till Tjänsten. Kunden ska snarast möjligt underrättas om begränsningen av åtkomsten till Tjänsten. 

10.2 Vidare har Leverantören rätt att stänga av eller begränsa Kundens åtkomst till Tjänsten om avtalsenlig betalning uteblivit eller Kunden annars brutit mot sina åtaganden enligt detta Avtal.

10.3 Varar förhållande enligt punkterna 10.1–10.2 i mer än fjorton (14) dagar äger Leverantören rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan varvid dock Leverantören äger rätt att behålla redan uppburen betalning. Detta ska dock inte begränsa Leverantörens rätt att vidtaga rättsliga åtgärder eller annars framställa anspråk mot Kunden.

 

11 Behandling av personuppgifter

11.1 Kunden är ensamt ansvarig för att de personuppgifter som behandlas eller lagras genom användandet av Tjänsten hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Avseende personuppgifter som behandlas inom ramen för Tjänsten är Kunden personuppgiftsansvarig och Leverantören personuppgiftsbiträde.

11.2 Leverantören är endast skyldig att vidta sådana åtgärder gällande personuppgiftshantering som Kunden skriftligen begär för att kunna utföra de åtaganden som följer av Avtalet. Leverantören har rätt till ersättning för nedlagt administrativt arbete i samband med särskilda åtgärder avseende personuppgiftshantering på begäran av Kunden. 

11.3 Leverantören äger rätt att för personuppgiftshantering anlita underleverantör. Leverantören har därvid rätt att som ombud för Kunden ingå personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantören. 

11.4 Om inte annat överenskommits utgör Avtalet skriftligt avtal enligt 30 § personuppgiftslagen mellan en personuppgiftsansvarig (Kunden) och personuppgiftsbiträdet (Leverantören). 

11.5 Leverantören ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas å Kundens vägnar.

 

12 Tredjepartstjänster och tredjepartsapplikationer

12.1 Kunden är införstådd med och accepterar att för att Tjänsten ska fungera krävs bl.a. att (1) Brukare (inklusive larmmottagare) har en fungerande mobilapplikation nedladdad till sin Klient vid tidpunkten för larm;

(2) Kunden registrerat korrekta uppgifter för Brukare (inklusive larmmottagare) och i övrigt följt av Leverantören lämnade instruktioner;

(3) Brukares (inklusive larmmottagare) Klient (ex mobiltelefon) måste, vid tidpunkten för larm, ha en fungerande internetuppkoppling/täckning samt en fungerande teleoperatörtjänst med täckning på den plats som sådan Brukare/larmmottagare för tillfället befinner sig på;

(4) inställningarna på Brukares (inklusive larmmottagare) Klient (ex mobiltelefon) måste ha av Leverantören anvisade inställningar, och att Brukarna accepterar alla funktioner som mobilapplikationen begär åtkomst till bl.a. men inte begränsat till GPS, push-meddelanden, mobildata samt SMS.

12.2 Kunden ansvarar själv för att de i punkt 12.1 uppräknade nödvändiga förutsättningar för Tjänstens funktionalitet vid var tid är uppfyllda. Leverantören ansvarar inte i något avseende för att ifrågavarande förutsättningar är uppfyllda. 

12.3 Tjänsten är integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll och/eller tjänster tillgängliga för Kunden. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och Kundens användning av Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Kunden är införstådd med och accepterar att Leverantören inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som Kunden eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana Tredjepartsapplikation. Kunden ansvarar för att tredjepartsapplikationer inte påverkar inom ramen för Tjänsten tillhandahållen mobilapplikation.

 

13 Ansvarsbegränsning och reklamation

13.1 Leverantörens skadeståndsansvar är begränsat till ett sammanlagt belopp om femton (15) procent av under de senaste tolv (12) månadernas av Kunden faktiskt inbetalda ersättningar för Tjänsten enligt detta Avtal. Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada, såsom utebliven vinst eller annan indirekt skada.

13.2 För att inte förlora sin rätt till talan eller annars rätt att göra gällande anspråk mot Leverantören i anledning av detta Avtal eller Tjänsten, ska Kunden framställa eventuellt anspråk senast en (1) månad efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt grunden för kravet, dock senast tolv (12) månader från det att den skadegörande handlingen utförts.

 

14 Överlåtelse

14.1 Leverantören har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal. 

 

15 Force majeure

15.1 Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighets-ingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.

15.2 Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än två (2) månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger part skriftligen säga upp detta Avtal. Det åligger dock part som vill göra gällande att force majeure föreligger att omgående skriftligen informera den andra parten härom. Detta gäller också när omständigheten eller omständigheterna som orsakat force majeure upphör.

 

16 Marknadsföring

16.1 Kunden godkänner att Leverantören får informera om Kundens användning av produkten i försäljnings och marknadsföringsaktiviteter.

 

17 Tillämplig lag och tvistelösning

17.1 På detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk materiell rätt tillämpas.

17.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”).

17.3 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

17.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska.

17.5 Skiljenämnden, parterna och deras ombud ska iaktta sekretess avseende förfarande och vad som förekommit där

 

Senast ändrad: 2017-06-27